-->

Notice of Hearing in Small Claims Case

FORM 4-SCC


REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________,
Plaintiff,

vs.Civil Case No. __________
 For: _____________________

_____________________________,
Defendant,NOTICE OF HEARING

YOUR CASE IS SET for hearing before the Presiding Judge of this Court on _______________________ at _______________.

(Ang inyong kaso ay diringgin ng Pinunong Hukom ng Hukumang ito sa _______________________________, sa ganap na _________.)

YOU MUST ATTEND THE HEARING. IF YOU CANNOT ATTEND BECAUSE IT IS PHYSICALLY IMPOSSIBLE FOR YOU TO DO SO, YOU MAY AUTHORIZE A REPRESENTATIVE WHO IS NOT A LAWYER TO APPEAR FOR YOU. FOR THIS PURPOSE YOU SHOULD FILL UP FORM 5-SCC (SPECIAL POWER OF ATTORNEY).

(KINAKAILANGAN NINYONG DUMALO SA PAGDINIG. KUNG HINDI KAYA NG KATAWAN NINYO ANG PAGDALO NANG PERSONAL SA PAGDINIG NG IYONG KASO, MAAARI KANG MAGPADALA NG IYONG KINATAWAN NA HINDI ABOGADO SA PAGDINIG. SA GANITONG LAYUNIN, PUNUAN NINYO ANG FORM 5-SCC [NATATANGING GAWAD-KAPANGYARIHAN - SPECIAL POWER OF ATTORNEY.])

WITNESS the HON.______________________________________, Presiding Judge of this Court, this ____ day of ________________, 20___, at

_________________________, Philippines, (date).

(Saksi si Kgg. __________________________________________, Pinunong Hukom ng Hukumang ito, ngayong ____________________, 20____ dito sa ______________, Pilipinas.)___________________________
Branch Clerk of Court
(Sangay na Kawani ng Hukuman)


NOTE: FOR INQUIRIES, CALL TEL. #____________
(Tala: Para sa katanungan, tumawag sa Korte sa Tel. Blg. _________)


ShowHideComment